CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU KHI LỌC

Chất lượng nước được kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.

Tiêu chuẩn Việt Nam:
QCVN 01:2009/BYT
QCVN 6-1:2010/BYT

Nơi thử nghiệm:
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Viện hàn lâm và khoa học công nghệ Việt Nam.

Các tiêu chuẩn khác:
Tiêu chuẩn Nhật JIS S 3201

 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC MÁY SAU LỌC ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN VI SINH & HÓA LÝ